awana-clubs-logo-color

Paul Had a Power (Philippians) – Dave Warren

https://youtu.be/UsBfo4E085Y

awana-clubs-logo-color

Paul Had a Prize (Philippians) – Dave Warren

https://youtu.be/xElAqOhryMg

awana-clubs-logo-color

Paul Had A Pattern (Philippians) – Dave Warren

https://youtu.be/OxeYIu3HrW4

awana-clubs-logo-color

Paul Had Passion (Philippians) – Dave Warren

https://youtu.be/Fe_UsJJiHGU

awana-clubs-logo-color

Paul Had Partners (Philippians) – Pastor Dave Warren